Rambler's Top100Astronet    
  ďî ňĺęńňŕě   ďî ęëţ÷ĺâűě ńëîâŕě   â ăëîńńŕđčč   ďî ńŕéňŕě   ďĺđĺâîä   ďî ęŕňŕëîăó
 

Ŕíăëî-Đóńńęî-Ŕíăëčéńęčé Ŕńňđîíîěč÷ĺńęčé Ńëîâŕđü

  Ňĺđěčíű   |   Ôđŕçű   |   Âĺđňčęŕëüíűé ńďčńîę Πńëîâŕđĺ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
Ŕ | Á | Â | Ă | Ä | Ĺ | Ć | Ç | Č | É | Ę | Ë | Ě | Í | Î | Ď | Đ | Ń | Ň | Ó | Ô | Ő | Ö | × | Ř | Ů | Ý | Ţ | ß 


2404 ôđŕçű ńî ńëîâŕěč íŕ÷číŕţůčěčń˙ ń áóęâű "Â"

ďîęŕçŕňĺëü öâĺňŕ â ńčńňĺěĺ U , Â
çâĺçäŕ (ńďĺęňđŕëüíîăî) ňčďŕ Â
äâóőöâĺňíŕ˙ (ôîňîěĺňđč÷ĺńęŕ˙) ńčńňĺěŕ U, Â,
ďîęŕçŕňĺëü öâĺňŕ â ńčńňĺěĺ Â , V
(ôîňîěĺňđč÷ĺńęŕ˙) ńčńňĺěŕ U, Â, V
ýôôĺęň Âŕâčëîâŕ-×ĺđĺíęîâŕ
âŕćíîńňü
îáńĺđâŕňîđč˙ Âŕéç
îáńĺđâŕňîđč˙ Âŕéîěčíă
âŕęóóě
äëčíŕ âîëíű â âŕęóóěĺ
âŕęóóěíŕ˙ çŕěŕçęŕ
âŕęóóěíŕ˙ ďîďđŕâęŕ
âŕęóóěíŕ˙ óëüňđŕôčîëĺňîâŕ˙ îáëŕńňü
âŕęóóěíűé ńďĺęňđîăđŕô
âŕęóóěíűé óëüňđŕôčîëĺň
âŕęóóěíűé ôîňîýëĺěĺíň
âŕęóóě-ńďĺęňđîăđŕô
âŕë
đŕäčîňĺëĺńęîď â Ŕëăîíęčíĺ
ďđîäîëüíîĺ [âŕëĺíňíîĺ] ęîëĺáŕíčĺ
âŕëĺíňíîĺ [ďđîäîëüíîĺ] ęîëĺáŕíčĺ
âŕëĺíňíîĺ ńčëîâîĺ ďîëĺ
ňĺîđč˙ őčěč÷ĺńęîé âŕëĺíňíîńňč Ăĺéňëĺđŕ-Ëîíäîíŕ
âŕëĺíňíîńňü
âŕëĺíňíűĺ ęîîđäčíŕňű ńčěěĺňđčč
âŕëĺíňíűé ýëĺęňđîí
ěĺňîä âŕëĺíňíűő ńâ˙çĺé
âŕë ęđŕňĺđŕ
âŕë ďîë˙đíîé îńč (ňĺëĺńęîďŕ) "shallowing"
čńďîëüçóţůĺĺ ńčńňĺěó "âŕë-öčôđŕ"
ńčëű Âŕí-äĺđ-Âŕŕëüńŕ
âŕí-äĺđ-âŕŕëüńîâńęîĺ âçŕčěîäĺéńňâčĺ
âŕí-äĺđ-âŕŕëüńîâű ńčëű
ôîňîěĺňđčđî âŕíčĺ ńďĺęňđîâ
âŕííŕ
đŕńńňî˙íčĺ (îň Çĺěëč) â ŕďîăĺĺ
âŕđŕęňîđíűé ďŕđŕěĺňđč÷ĺńęčé óńčëčňĺëü
đŕäčîňĺëĺńęîď â Ŕđĺńčáî
âđĺěĺííűĺ âŕđčŕöčč
âđĺěĺííűĺ âŕđčŕöčč číňĺíńčâíîńňč
âŕđčŕöčč číňĺíńčâíîńňč âî âđĺěĺíč
âŕđčŕöčč ęîýôôčöčĺíňŕ óńčëĺíč˙
âŕđčŕöčč ęîýôôčöčĺíňŕ óńčëĺíč˙ ďđč¸ěíčęŕ
ăîäč÷íŕ˙ âŕđčŕöč˙
ńďîęîéíŕ˙ ńîëíĺ÷íî-ńóňî÷íŕ˙ âŕđčŕöč˙ ěŕăíčňíîăî ďîë˙
Áîëüřŕ˙ ěčëëčěĺňđîâŕ˙ đĺřĺňęŕ â Ŕňŕęŕěĺ
îáńĺđâŕňîđč˙ Âŕňčęŕíŕ
ďóňü â ŕňěîńôĺđĺ
çâĺçäŕ ń íčçęčě ńîäĺđćŕíčĺě ěĺňŕëëîâ â ŕňěîńôĺđĺ Ŕ
âíĺçŕďíîĺ óńčëĺíčĺ ŕňěîńôĺđčęîâ ŕňěîńôĺđĺ Çĺěëč), SEA
ďĺđĺőîä â ŕňîěĺ
ńęîđîńňü â ŕôĺëčč
"âŕôĺëüíŕ˙" ôîđěŕ
íŕáëţäĺíč˙ â áĺëîě ńâĺňĺ
îňęëčę â áëčćíĺé çîíĺ
(đŕäčî)čçëó÷ĺíčĺ, ďîďŕäŕţůĺĺ â áîęîâűĺ ëĺďĺńňęč äčŕăđŕěěű íŕďđŕâëĺííîńňč
đŕńńĺ˙íčĺ â áîëüřîě óăëĺ
äëčíŕ âîëíű â âŕęóóěĺ
ââĺäĺíčĺ ďîďđŕâęč
ôîđěŕ (číôîđěŕöčč), óäîáíŕ˙ äë˙ ââĺäĺíč˙ â ń÷¸ňíî-đĺřŕţůóţ ěŕřčíó
Â-âĺëč÷číŕ
ââĺńňč ďîďđŕâęó çŕ...
ěîëĺęóëŕ (ěîäĺëü ěîëĺęóëű) â âčäĺ ŕńčěěĺňđč÷íîăî âîë÷ęŕ
çŕăîňîâęŕ çĺđęŕëŕ â âčäĺ äčńęŕ
(ńĺâĺđíűé) ďîäřčďíčę â âčäĺ ďîäęîâű
äâčćĺíčĺ ďî ňđŕĺęňîđčč â âčäĺ đîçĺňęč
ôŕçŕ (Ëóíű čëč ďëŕíĺňű) â âčäĺ ńĺđďŕ
ěîëĺęóëŕ (ěîäĺëü ěîëĺęóëű) â âčäĺ ńčěěĺňđč÷íîăî âîë÷ęŕ
ěîëĺęóëŕ (ěîäĺëü ěîëĺęóëű) â âčäĺ ńôĺđč÷ĺńęîăî âîë÷ęŕ
Ńîëíöĺ, íŕáëţäŕĺěîĺ â âčäčěűő ëó÷ŕő
ńíčěîę â âčçóŕëüíűő ëó÷ŕő
ââîä
ââîäčňü ďîďđŕâęó çŕ...
âű÷čńëčňĺëüíŕ˙ ěŕřčíŕ ń ââîäîě číôîđěŕöčč íŕ ďĺđôîęŕđňŕő
ëčíçŕ, ââîä˙ůŕ˙ äčńňîđńčţ
ŕňîě â âîçáóćä¸ííîě ńîńňî˙íčč
äëčíŕ âîëíű â âîçäóőĺ
âĺůĺńňâî â âűđîćäĺííîě ńîńňî˙íčč
â âűńîęčő řčđîňŕő
ďĺđĺőîäű (ýëĺęňđîíîâ) ňčďŕ íŕáëţäŕţůčőń˙ â (ăŕçîâűő) ňóěŕííîńň˙ő
ęîńěč÷ĺńęčĺ ëó÷č â Ăŕëŕęňčęĺ
â ăîä
Ęîđîëĺâńęŕ˙ îáńĺđâŕňîđč˙ â Ăđčíâč÷ĺ
đŕńőîä˙ůĺĺń˙ äâčćĺíčĺ (ńîëíĺ÷íűő) ď˙ňĺí â ăđóďďĺ
čçëó÷ĺíčĺ (â) äŕë¸ęîé [äëčííîâîëíîâîé] číôđŕęđŕńíîé îáëŕńňč
čçëó÷ĺíčĺ (â) äŕë¸ęîé [ęîđîňęîâîëíîâîé] óëüňđŕôčîëĺňîâîé îáëŕńňč
îňęëčę â äŕëüíĺé çîíĺ
íŕáëţäĺíč˙ â äĺęŕěĺňđîâîě äčŕďŕçîíĺ
â äĺíü
íŕáëţäĺíč˙ â äĺöčěĺňđîâîě äčŕďŕçîíĺ
â äëčííîâîëíîâóţ ńňîđîíó
âäîëü ëó÷ŕ çđĺíč˙
(ŕíňĺííŕ˙) ńčńňĺěŕ, čçëó÷ŕţůŕ˙ âäîëü îńč
çŕęîí Âĺáĺđŕ-Ôĺőíĺđŕ
ďîëîńű Âĺăŕđäŕ-Ęŕďëŕíŕ
âĺäĺíčĺ
âĺäĺíčĺ (ňĺëĺńęoďŕ) ń ďĺđĺěĺííîé ńęîđîńňüţ
âĺäĺíčĺ ňĺëĺńęîďŕ
âĺäĺíčĺ (ňĺëĺńęîďŕ) ďî çâ¸çäíîěó âđĺěĺíč
âĺäĺíčĺ (ňĺëĺńęîďŕ) ń ďĺđĺěĺííîé ńęîđîńňüţ
âĺäĺíčĺ (ňĺëĺńęîďŕ) ń ďîńňî˙ííîé ńęîđîńňüţ
ńęîđîńňü âĺäĺíč˙
ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü (äë˙) âĺäĺíč˙ ňĺëĺńęîďŕ
âĺäîěűé
ăčäčđóţůŕ˙ [âĺäóůŕ˙] çâĺçäŕ
âĺäóůŕ˙ ÷ĺđâ˙÷íŕ˙ ďĺđĺäŕ÷ŕ
âĺäóůŕ˙ řĺńňĺđí˙
âĺäóůĺĺ [ăîëîâíîĺ, ďđĺäřĺńňâóţůĺĺ] ď˙ňíî
âĺäóůĺĺ [ăîëîâíîĺ] ď˙ňíî
âĺäóůčé ęđŕé
âĺäóůčé ÷ĺđâ˙ę
âĺäóůčé ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü
âĺäóůčé ýëĺęňđîäâčăŕňĺëü ňĺëĺńęîďŕ
âĺĺđíŕ˙ ŕíňĺííŕ
âĺĺđíŕ˙ äčŕăđŕěěŕ íŕďđŕâëĺííîńňč
âĺĺđíîĺ ęîëĺáŕíčĺ
âĺĺđîîáđŕçíűé âűáđîń
âĺĺđîîáđŕçíűé ďđîňóáĺđŕíĺö
âĺęîâŕ˙ ŕáĺđđŕöč˙
âĺęîâŕ˙ ďđĺöĺńńč˙
âĺęîâîĺ âîçěóůĺíčĺ
˙" âĺęîâîĺ čçěĺíĺíčĺ
âĺęîâîĺ čçěĺíĺíčĺ ďî ďđ˙ěîěó âîńőîćäĺíčţ
âĺęîâîĺ čçěĺíĺíčĺ ďî ńęëîíĺíčţ
âĺęîâîĺ ńćŕňčĺ
âĺęîâîĺ óńęîđĺíčĺ
âĺęîâîé îďđĺäĺëčňĺëü
âĺęîâîé ďŕđŕëëŕęń
âĺęîâîé ÷ëĺí
ěăíîâĺííűé ńâĺňîâîé âĺęňîđ
ďđ˙ěîóăîëüíűĺ ńîńňŕâë˙ţůčĺ (âĺęňîđŕ) ńęîđîńňč
âĺęňîđíŕ˙ äčŕăđŕěěŕ
âĺęňîđíŕ˙ ěîäĺëü
âĺęňîđíŕ˙ ěîäĺëü ýôôĺęňŕ Řňŕđęŕ
âĺęňîđíűé
âĺęňîđ Ďîéíňčíăŕ
âĺęňîđ óńęîđĺíč˙
Đŕäčîŕńňđîíîěč÷ĺńęŕ˙ îáńĺđâŕňîđč˙ Îóýíń Âĺëč
ńčńňĺěŕ çâ¸çäíűő âĺëč÷čí
číňĺăđŕëüíŕ˙ çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ U, B, V
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ â çĺíčňĺ
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ â ěŕęńčěóěĺ áëĺńęŕ
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ â ěčíčěóěĺ áëĺńęŕ
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ â îďňč÷ĺńęîé îáëŕńňč ńďĺęňđŕ
âĺëč÷číŕ îňíîńčňĺëüíîăî óńęîđĺíč˙
âĺëč÷číŕ ďîňîęŕ čçëó÷ĺíč˙
çâ¸çäíŕ˙ âĺëč÷číŕ Ńîëíöŕ
đĺäóęöčîííűĺ âĺëč÷číű
çŕâčńčěîńňü ăëóáčíű ěîäóë˙öčč (číňĺđôĺđĺíöčîííîé ęŕđňčíű) îň âĺëč÷číű áŕçčńŕ
ďđŕâčëî ďîńňî˙íńňâŕ [íĺďđĺđűâíîńňč] âĺëč÷číű Ă-ôŕęňîđŕ
çŕâčńčěîńňü (ěĺđöŕíč˙ č äđîćŕíč˙ çâ¸çä) îň âĺëč÷číű îňâĺđńňč˙ ňĺëĺńęîďŕ
âĺëč÷číű, îňďĺđôîđčđîâŕííűĺ íŕ ďĺđôîęŕđňŕő
Âĺíĺđŕ
âĺíĺđčŕíńęŕ˙ čîíîńôĺđŕ
âĺíĺđčŕíńęčé
đŕäčîëîęŕöčîííűĺ čńńëĺäîâŕíč˙ Âĺíĺđű
ďđîőîćäĺíčĺ Âĺíĺđű ďî äčńęó Ńîëíöŕ
âĺíňčëüíűé ôîňîýëĺěĺíň
âĺíňčëüíűé ôîňîýôôĺęň
âĺíňčë˙ňîđ
âĺíňčë˙öč˙
âĺíňčë˙öč˙ áŕříč
ďîëîńű Âĺđíĺđŕ
âĺđíüĺđ
âĺđî˙ňíŕ˙ îřčáęŕ
ďîëĺ âĺđî˙ňíîé îřčáęč
đŕńďđĺäĺëĺíčĺ ďëîňíîńňč âĺđî˙ňíîńňĺé
ýéířňĺéíîâńęčé ęîýôôčöčĺíň âĺđî˙ňíîńňč ďĺđĺőîäŕ
âĺđî˙ňíîńňü
âĺđî˙ňíîńňü áĺçűçëó÷ŕňĺëüíűő ďĺđĺőîäîâ
âĺđî˙ňíîńňü äĺęîěďîçčöčč
âĺđî˙ňíîńňü ďĺđĺőîäŕ
âĺđî˙ňíîńňü ďĺđĺőîäîâ Ýéířňĺéíŕ
âĺđî˙ňíîńňü ďĺđĺőîäîâ ýëĺęňđîíŕ
âĺđî˙ňíîńňü ďđĺäčńńîöčŕöčč
âĺđňĺęń
ďĺđâűé âĺđňčęŕë
íŕďđŕâëĺíčĺ ďĺđâîăî âĺđňčęŕëŕ
ăđŕâčňŕöčîííŕ˙ âĺđňčęŕëü
âĺđňčęŕëüíŕ˙ ëčíč˙
âĺđňčęŕëüíŕ˙ íŕďđŕâë˙ţůŕ˙
(âĺđňčęŕëüíŕ˙) ďîäâčćíŕ˙ íčňü
âĺđňčęŕëüíŕ˙ ńîńňŕâë˙ţůŕ˙
âĺđňčęŕëüíŕ˙ ńîńňŕâë˙ţůŕ˙ ěŕăíčňíîăî ďîë˙
âĺđňčęŕëüíî-ŕçčěóňŕëüíűé
(čîíîńôĺđíŕ˙) ńňŕíöč˙ âĺđňčęŕëüíîăî çîíäčđîâŕíč˙
âĺđňčęŕëüíűĺ ńîëíĺ÷íűĺ ÷ŕńű
âĺđňčęŕëüíűé
âĺđňčęŕëüíűé âčíň
âĺđňčęŕëüíűé ęîëëčěŕňîđ
âĺđňčęŕëüíűé ęđóă
áŕřĺííűé [âĺđňčęŕëüíűé] (ńîëíĺ÷íűé) ňĺëĺńęîď
áŕřĺííűé [âĺđňčęŕëüíűé] ńîëíĺ÷íűé ňĺëĺńęîď
âĺđňóřęŕ
âĺđň˙ůčéń˙ [âđŕůŕţůčéń˙] âîë÷îę
îáńĺđâŕňîđč˙ Âĺđőíĺăî Ďđîâŕíńŕ
(âĺđőíĺĺ) ęîëüöî (ňđóáű ňĺëĺńęîďŕ), ę ęîňîđîěó ęđĺďčňń˙ âňîđč÷íîĺ (ęŕńńĺăđĺíîâńęîĺ) çĺđęŕëî
âĺđőíĺĺ ńîĺäčíĺíčĺ
âĺđőíčĺ ńëîč ŕňěîńôĺđű
âĺđőíčé
âĺđőíčé ęîíĺö ňđóáű
âĺđőíčé ďîäřčďíčę ďîë˙đíîé îńč
âĺđőíčé óđîâĺíü
âĺđőíčé ó÷ŕńňîę
âĺđőí˙˙ ŕňěîńôĺđŕ
âĺđőí˙˙ ęîđîíŕ
âĺđőí˙˙ ęóëüěčíŕöč˙
âĺđőí˙˙ ďëŕíĺňŕ
âĺđőí˙˙ őđîěîńôĺđŕ
âĺđőí˙˙ ÷ŕńňü
âĺđőí˙˙ ÷ŕńňü ŕňěîńôĺđű Ńîëíöŕ
âĺđőí˙˙ ÷ŕńňü ňđóáű
âĺđřčíŕ
çĺěíîé âĺń
ăŕóńńîâű âĺńŕ
ňî÷ęŕ âĺńĺííĺăî čëč îńĺííĺăî đŕâíîäĺíńňâč˙