Rambler's Top100Astronet    
  ïî òåêñòàì   ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì   â ãëîññàðèè   ïî ñàéòàì   ïåðåâîä   ïî êàòàëîãó
 

Àíãëî-Ðóññêî-Àíãëèéñêèé Àñòðîíîìè÷åñêèé Ñëîâàðü

  Òåðìèíû   |   Ôðàçû   |   Âåðòèêàëüíûé ñïèñîê Πñëîâàðå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ý | Þ | ß 


930 ôðàç íà áóêâó "Ð"

• ðàáîòà
• ðàáîòà âûõîäà
• ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ çâ¸çäíîãî êàòàëîãà
• ðàáîòàòü
• ðàáîòû
• ðàáî÷àÿ äëèíà âîëíû
• ðàáî÷àÿ îáëàñòü
• ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü çåðêàëà
• ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà
• ðàáî÷åå ïîëîæåíèå
• ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî
• ðàáî÷èé ïîë
• ðàâíèíà
• ðàâíîâåñèå
• ðàâíîâåñèå òåëåñêîïà
• ðàâíîâåñíàÿ ïëîòíîñòü
• ðàâíîâåñíîå èçëó÷åíèå
• ðàâíîâåñíîå ìåæúÿäåðíîå ðàññòîÿíèå
• ðàâíîâåñíîå ðàñïðåäåëåíèå
• ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå
• ðàâíîäåíñòâåííûå òî÷êè
• ðàâíîäåíñòâåííûé
• ðàâíîäåíñòâèå
• ðàâíîäåíñòâèå êàòàëîãà
• ðàâíîçðà÷êîâîå óâåëè÷åíèå
• ðàâíîìåðíîå äâèæåíèå
• ðàâíîìåðíîå çâ¸çäíîå âðåìÿ
• ðàâíîìåðíûé ðàññåèâàòåëü
• ðàâíîñòîðîííÿÿ ïðèçìà
• ðàäàð
• ðàäàðíûå èçìåðåíèÿ
• ðàäàð ñ ñèíòåçèðóåìîé àïåðòóðîé
• ðàäèàëüíàÿ îïòè÷åñêàÿ òîëùèíà
• ðàäèàëüíàÿ ñêîðîñòü
• ðàäèàëüíàÿ ôåðìà
• ðàäèàëüíîå äâèæåíèå
• ðàäèàëüíîå êâàíòîâîå ÷èñëî
• ðàäèàëüíîå êîëåáàíèå
• ðàäèàëüíîå ìàãíèòíîå ïîëå
• ðàäèàëüíîå òå÷åíèå
• ðàäèàëüíîå óñêîðåíèå
• ðàäèàëüíûé ïîòîê
• ðàäèàí
• ðàäèàíò
• ðàäèàíò äíåâíîãî ìåòåîðíîãî ïîòîêà
• ðàäèàíò äíåâíîãî ïîòîêà
• ðàäèàíò ìåòåîðíîãî ïîòîêà
• ðàäèàíò ñêîïëåíèÿ
• ðàäèàöèîííàÿ îïàñíîñòü
• ðàäèàöèîííîå äàâëåíèå
• ðàäèàöèîííûå ïîÿñà
• ðàäèàöèîííûå ïîÿñà Çåìëè
• ðàäèàöèîííûå ïîÿñà Þïèòåðà
• ðàäèàöèîííûé
• ðàäèàöèîííûé ïîÿñ
• ðàäèàöèÿ
• ðàäèé
• ðàäèêàë
• ðàäèîàêòèâíûé ðàñïàä
• ðàäèîàêòèâíûé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò
• ðàäèîàêòèâíûé ýëåìåíò
• ðàäèîàñòðîíîì
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Íàôôèëäà
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ ìåòîäèêà
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Äâèíãåëî
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Ìàëëàðäà
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Íàíñý
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Îîòàêàìóíä
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Îóýíñ Âåëè
• Ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Õåðòáèçòõîóê
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå äàííûå
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå èçìåðåíèÿ
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå èíñòðóìåíòû
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà âîëíå 21 ñì
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ Ñîëíöà
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå ðàáîòû
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèå ÷àñòîòû
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé èíñòðóìåíò äëÿ ðåãèñòðàöèè ïîëíîãî ïîòîêà
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé èíñòðóìåíò ñ èãîëü÷àòîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé èíñòðóìåíò ñ êàðàíäàøíîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé èíñòðóìåíò ñî ñïëîøíîé àïåðòóðîé
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé ìåòîä
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé ïðè¸ìíèê
• ðàäèîàñòðîíîìè÷åñêèé ïðè¸ìíèê äëÿ ðåãèñòðàöèè ïîëíîãî ïîòîêà
• ðàäèîàñòðîíîìèÿ
• Ðàäèîàñòðîôèçè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Äîìèíèîíà
• ðàäèîáóðÿ
• ðàäèîâîëíû
• ðàäèîâñïëåñê
• ðàäèîâñïëåñêè
• ðàäèîãàëàêòèêà
• ðàäèîãåëèîãðàô
• ðàäèîäàííûå
• ðàäèîäèàìåòð
• ðàäèîäèàïàçîí
• ðàäèîäèñê
• ðàäèîçàòìåíèå
• ðàäèîçâåçäà
• ðàäèîçâ¸çäíàÿ âåëè÷èíà
• ðàäèîèçëó÷àòåëü
• ðàäèîèçëó÷àòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
• ðàäèîèçëó÷àþùàÿ îáëàñòü
• ðàäèîèçëó÷àþùèé îáúåêò
• ðàäèîèçëó÷åíèå
• ðàäèî èçëó÷åíèå IV òèïà
• ðàäèîèçëó÷åíèå àñòðîíîìè÷åñêèõ îáúåêòîâ
• ðàäèî èçëó÷åíèå àòîìàðíîãî âîäîðîäà
• ðàäèî èçëó÷åíèå âîçìóù¸ííîãî Ñîëíöà
• ðàäèî-èçëó÷åíèå âîçìóù¸ííîãî Ñîëíöà
• ðàäèî èçëó÷åíèå âñïëåñêà
• ðàäèîèçëó÷åíèå ãàëàêòèê
• ðàäèî èçëó÷åíèå Ãàëàêòèêè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ãàëàêòèêè
• ðàäèî-èçëó÷åíèå ãàëàêòè÷åñêîé êîðîíû
• ðàäèî èçëó÷åíèå ãàëàêòè÷åñêîé ïëîñêîñòè
• ðàäèîèçëó÷åíèå äèñêà Ãàëàêòèêè
• ðàäèîèçëó÷åíèå çâ¸çä
• ðàäèî èçëó÷åíèå Çåìëè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Çåìëè
• ðàäèîèçëó÷åíèå èç îáëàñòè ôàêåëüíûõ ïîëåé
• ðàäèîèçëó÷åíèå èîíèçèðîâàííîãî âîäîðîäà
• ðàäèîèçëó÷åíèå èîíèçîâàííîãî âîäîðîäà
• ðàäèî èçëó÷åíèå êîðîíû
• ðàäèîèçëó÷åíèå êîðîíû
• ðàäèîèçëó÷åíèå Êðàáîâèäíîé òóìàííîñòè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ëóíû
• ðàäèî èçëó÷åíèå ìåæçâ¸çäíîé ñðåäû
• ðàäèî èçëó÷åíèå Ìåòàãàëàêòèêè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ìëå÷íîãî Ïóòè
• ðàäèîèçëó÷åíèå íà âîëíå 21 ñì
• ðàäèî èçëó÷åíèå íà âîëíå 3 ñì
• ðàäèî èçëó÷åíèå íà äåêàìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèîèçëó÷åíèå íà äåêàìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèî èçëó÷åíèå íà äåöèìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèîèçëó÷åíèå íà äåöèìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèî èçëó÷åíèå íà ìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèî-èçëó÷åíèå íà ìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèîèçëó÷åíèå íà ìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèî èçëó÷åíèå íà ñàíòèìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèîèçëó÷åíèå íà ñàíòèìåòðîâûõ âîëíàõ
• ðàäèîèçëó÷åíèå íåéòðàëüíîãî âîäîðîäà
• ðàäèîèçëó÷åíèå íåéòðàëüíîãî âîäîðîäà íà âîëíå 21 ñì
• ðàäèî èçëó÷åíèå îò "ãàëî"
• ðàäèîèçëó÷åíèå îò "ãàëî"
• ðàäèî èçëó÷åíèå îò ñîëíå÷íûõ ïÿòåí
• ðàäèî èçëó÷åíèå ïëàíåò
• ðàäèî èçëó÷åíèå ïîâåðõíîñòè Çåìëè
• ðàäèîèçëó÷åíèå ïîâåðõíîñòè Çåìëè
• ðàäèîèçëó÷åíèå, ïîïàäàþùåå â áîêîâûå ëåïåñòêè äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîèçëó÷åíèå, ñâÿçàííîå ñî âñïûøêàìè
• ðàäèî èçëó÷åíèå ñ íåïðåðûâíûì ñïåêòðîì
• ðàäèîèçëó÷åíèå ñ íåïðåðûâíûì ñïåêòðîì
• ðàäèî-èçëó÷åíèå ñ íåïðåðûâíûì ñïåêòðîì ôîíà Ãàëàêòèêè èëè Ìåòàãàëàêòèêè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ñîëíöà
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ñîëíöà, ñâÿçàííîå ñî âñïûøêàìè
• ðàäèî èçëó÷åíèå Ñîëíöà, ñâÿçàííîå ñ ïÿòíàìè
• ðàäèîèçëó÷åíèå Ñîëíöà ñ øèðîêèì ÷àñòîòíûì ñïåêòðîì
• ðàäèî èçëó÷åíèå ñïîêîéíîãî Ñîëíöà
• ðàäèî èçëó÷åíèå ñôåðè÷åñêîé ãàëàêòè÷åñêîé êîðîíû
• ðàäèî-èçëó÷åíèå ñôåðè÷åñêîé ãàëàêòè÷åñêîé êîðîíû
• ðàäèîèçëó÷åíèå ñôåðè÷åñêîé ãàëàêòè÷åñêîé êîðîíû
• ðàäèî èçëó÷åíèå ñ øèðîêèì ÷àñòîòíûì ñïåêòðîì
• ðàäèîèçëó÷åíèå ñ øèðîêèì ÷àñòîòíûì ñïåêòðîì
• ðàäèî èçëó÷åíèå òèïà êîíòèíóóìà
• ðàäèî èçëó÷åíèå òð¸õñàíòèìåòðîâîãî äèàïàçîíà
• ðàäèî èçëó÷åíèå ôîíà
• ðàäèîèçëó÷åíèå ôîíà
• ðàäèî èçëó÷åíèå Þïèòåðà
• ðàäèîèçëó÷åíèå Þïèòåðà
• ðàäèîèçìåðåíèÿ
• ðàäèîèçîáðàæåíèå
• ðàäèîèçîáðàæåíèå Ñîëíöà
• ðàäèîèçîôîòû
• ðàäèîèìïóëüñ
• ðàäèîèíòåíñèâíîñòü
• ðàäèîèíòåðôåðîìåòð
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð äëÿ èññëåäîâàíèÿ äèñêðåòíûõ èñòî÷íèêîâ ðàäèîèçëó÷åíèÿ
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñîëíå÷íîãî ðàäèîèçëó÷åíèÿ
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð äëÿ ïîëÿðèçàöèîííûõ èññëåäîâàíèé
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð, ðàáîòàþùèé ïî ïðèíöèïó àïåðòóðíîãî ñèíòåçà
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ áîëüøèì áàçèñîì
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ áîëüøîé áàçîé
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ áîëüøîé ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ âûñîêîé ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ èãîëü÷àòîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ êàðàíäàøíîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ êà÷àþùåéñÿ äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîèíòåðôåðîìåòð ñ êà÷àþùåéñÿ äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ ïåðåêëþ÷åíèåì ôàçû
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ ïåðåìåííîé áàçîé
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ ïåðåìåííûì áàçèñîì
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ ðåòðàíñëÿòîðîì
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð ñ ôàçîâîé ïåðåñòðîéêîé
• ðàäèî èíòåðôåðîìåòð Õðèñòèàíñåíà
• ðàäèîèñòî÷íèê
• ðàäèîèñòî÷íèê - "ñòàëêèâàþùèåñÿ" ãàëàêòèêè
• ðàäèî èñòî÷íèê òðåòüåãî Êåìáðèäæñêîãî êàòàëîãà
• ðàäèîêîìïàñ
• ðàäèîêîíäåíñàöèÿ
• ðàäèîêîñìîëîãèÿ
• ðàäèîëèíèÿ
• ðàäèîëèíèÿ 21 ñì
• ðàäèîëèíèÿ ν=1420 ÌÃö
• ðàäèî ëèíèÿ OH
• ðàäèîëèíèÿ âîäîðîäà ν=1420 ÌÃö
• ðàäèîëèíèÿ ãèäðîêñèëà
• ðàäèîëèíèÿ äâàäöàòü îäèí ñàíòèìåòð
• ðàäèîëèíèÿ ìåæçâ¸çäíîãî ãèäðîêñèëà
• ðàäèî ëèíèÿ ìîëåêóëû OH
• ðàäèîëîêàòîð
• ðàäèîëîêàòîð ñ íåïðåðûâíûì èçëó÷åíèåì
• ðàäèîëîêàöèîííàÿ àïïàðàòóðà
• ðàäèîëîêàöèîííàÿ àñòðîíîìèÿ
• ðàäèîëîêàöèîííàÿ ñòàíöèÿ
• ðàäèîëîêàöèîííàÿ óñòàíîâêà
• ðàäèîëîêàöèîííàÿ óñòàíîâêà äëÿ èññëåäîâàíèÿ òåë ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
• ðàäèîëîêàöèîííîå çîíäèðîâàíèå
• ðàäèîëîêàöèîííîå èññëåäîâàíèå
• ðàäèîëîêàöèîííûå èçìåðåíèÿ
• ðàäèîëîêàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ
• ðàäèîëîêàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ Âåíåðû
• ðàäèîëîêàöèîííûå íàáëþäåíèÿ
• ðàäèîëîêàöèîííûå íàáëþäåíèÿ òåë ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
• ðàäèîëîêàöèîííûå ðàáîòû
• ðàäèîëîêàöèîííûé
• ðàäèîëîêàöèîííûé èìïóëüñ
• ðàäèîëîêàöèîííûé ìåòåîð
• ðàäèîëîêàöèîííûé ìåòîä
• ðàäèîëîêàöèîííûé ïðè¸ìíèê
• ðàäèîëîêàöèîííûé ñèãíàë
• ðàäèîëîêàöèîííûé ýêñïåðèìåíò
• ðàäèîëîêàöèÿ
• ðàäèîëîêàöèÿ Ëóíû
• ðàäèîëîêàöèÿ ìåòåîðîâ
• ðàäèîëîêàöèÿ ïëàíåò
• ðàäèîëîêàöèÿ òåë ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
• ðàäèîëó÷
• ðàäèîëó÷è
• ðàäèîìåòîä
• ðàäèîìåòîäû
• ðàäèîìåòð
• ðàäèîìåòð Äàéêà
• ðàäèîìåòð äëÿ èññëåäîâàíèÿ ëèíèè âîäîðîäà
• ðàäèîìåòð äëÿ èññëåäîâàíèÿ ëèíèè âîäîðîäà λ=21 ñì
• ðàäèîìåòð äëÿ èññëåäîâàíèÿ, ëèíèè âîäîðîäà λ=21 ñì
• ðàäèîìåòðè÷åñêàÿ çâ¸çäíàÿ âåëè÷èíà
• ðàäèîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ
• ðàäèîìåòðè÷åñêèé
• ðàäèîìåòðè÷åñêèé ïðè¸ìíèê
• ðàäèîìåòðè÷åñêîå ïðîñëåæèâàíèå
• ðàäèîìåòð Ìèëëñà
• ðàäèîìåòð íà ëàìïå áåãóùåé âîëíû
• ðàäèîìåòð ñ êâàíòîâûì óñèëèòåëåì
• ðàäèîìåòð ñ êâàíòîâûì óñèëèòåëåì íà ðóáèíå
• ðàäèîìåòð ñ ïëàâíîé ïåðåñòðîéêîé ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòû
• ðàäèîìåòð ñ ïëàâíîé ïåðåñòðîéêîé ÷àñòîòû
• ðàäèîìåòð ñ ïðè¸ìíèêîì íà ëàìïå áåãóùåé âîëíû
• ðàäèîìåòð ñ ôèêñèðîâàííîé ðàáî÷åé ÷àñòîòîé
• ðàäèîìåòð ñ ôèêñèðîâàííîé ÷àñòîòîé
• ðàäèîìåòð ñ ÷àñòîòíîé ìîäóëÿöèåé
• ðàäèîíàáëþäåíèÿ
• ðàäèîíåáî
• ðàäèîîáñåðâàòîðèÿ
• ðàäèîîáúåêò
• ðàäèîïåðåäàò÷èê
• ðàäèîïîëÿðèìåòð
• ðàäèîïîìåõè
• ðàäèîïðèåìíèê
• ðàäèî ïðè¸ìíàÿ àïïàðàòóðà
• ðàäèîïðè¸ìíàÿ àïïàðàòóðà
• ðàäèîïðè¸ìíèê
• ðàäèîïðîçðà÷íîå óêðûòèå
• ðàäèîïÿòíî
• ðàäèîðàçìåðû
• ðàäèîðåôëåêòîð
• ðàäèîñâåòèìîñòü
• ðàäèîñâåòèìîñòü äèñêðåòíîãî èñòî÷íèêà ðàäèîèçëó÷åíèÿ
• ðàäèîñâåòèìîñòü èñòî÷íèêà ðàäèîèçëó÷åíèÿ
• ðàäèîñèãíàë
• ðàäèîñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò Âåíåðû
• ðàäèîñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò Ëóíû
• ðàäèî ñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò ïëàíåòû
• ðàäèîñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò ïîâåðõíîñòè Âåíåðû
• ðàäèîñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò ïîâåðõíîñòè Ëóíû
• ðàäèî ñèãíàë, îòðàæ¸ííûé îò ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû
• ðàäèîñèñòåìà äîëãîò ïà Þïèòåðå
• ðàäèîñîáûòèÿ
• ðàäèîñîëíöå
• ðàäèîñïåêòð
• ðàäèîñïåêòðîãåëèîãðàô
• ðàäèîñïåêòðîãðàô
• ðàäèîñïåêòðîìåòð
• ðàäèîñïåêòðîñêîïèÿ
• ðàäèîñïåêòð Ñîëíöà
• ðàäèîòåëåñêîï
• ðàäèîòåëåñêîï â Àëãîíêèíå
• ðàäèîòåëåñêîï â Àðåñèáî
• ðàäèîòåëåñêîï â Ïàðêñå
• ðàäèîòåëåñêîï Ãðèí-Áýíê
• ðàäèîòåëåñêîï Äæåéìñà Êëåðêà Ìàêñâåëëà
• ðàäèîòåëåñêîï äëÿ èññëåäîâàíèÿ ãàëàêòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ
• ðàäèîòåëåñêîï äëÿ èññëåäîâàíèÿ ãàëàêòè÷åñêîãî ðàäèîèçëó÷åíèÿ
• ðàäèîòåëåñêîï äëÿ ðåãèñòðàöèè ïîëíîãî ïîòîêà
• ðàäèîòåëåñêîï Êðàóññà
• ðàäèîòåëåñêîï Ëàâåëëà
• ðàäèîòåëåñêîï Ìàðê I
• ðàäèîòåëåñêîï ñ àíòåííîé ïåðåìåííîãî ïðîôèëÿ
• ðàäèîòåëåñêîï ñ èãîëü÷àòîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîòåëåñêîï ñ êàðàíäàøíîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè
• ðàäèîòåëåñêîï ñî ñïëîøíîé àïåðòóðîé
• ðàäèîòåëåñêîï ñî ñôåðè÷åñêèì îòðàæàòåëåì
• ðàäèîòåëåñêîï ñî ñôåðè÷åñêèì ðåôëåêòîðîì
• ðàäèîòåëåñêîï ñ îòðàæàòåëåì ïåðåìåííîãî ïðîôèëÿ
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïàðàáîëè÷åñêèì îòðàæàòåëåì
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïàðàáîëè÷åñêèì ðåôëåêòîðîì
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïàðàáîëè÷åñêîé àíòåííîé
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïîäâèæíûì ïàðàáîëè÷åñêèì ðåôëåêòîðîì
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïîëíîïîâîðîòíûì ïàðàáîëè÷åñêèì ðåôëåêòîðîì
• ðàäèîòåëåñêîï ñ ïîëíîïîâîðîòíûì ðåôëåêòîðîì
• ðàäèîòåìïåðàòóðà
• ðàäèîòåìïåðàòóðà íåáà
• ðàäèîòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà
• ðàäèîòóìàííîñòü
• ðàäèî÷àñòîòà
• ðàäèî÷àñòîòíàÿ ðàçðÿäíàÿ òðóáêà
• ðàäèî÷àñòîòíûé ñïåêòð
• ðàäèîøóìû
• ðàäèîøóìû Ñîëíöà
• ðàäèîýõî
• ðàäèîýõî îò Âåíåðû
• ðàäèîýõî îò Ëóíû
• ðàäèîýõî îò ìåòåîðà
• ðàäèîýõî îò ïëàíåòû
• ðàäèîýõî îò ïîëÿðíûõ ñèÿíèé
• ðàäèîÿðêîñòü
• ðàäèóñ
• ðàäèóñ àòîìà
• ðàäèóñ-âåêòîð
• ðàäèóñ çâåçäû
• ðàäèóñ Çåìëè
• ðàäèóñ çåìíîé îðáèòû
• ðàäèóñ èîíà
• ðàäèóñ êîãåðåíòíîñòè Ôðèäà
• ðàäèóñ êðèâèçíû
• ðàäèóñ Ëóíû
• ðàäèóñ îðáèòû
• ðàäèóñ Ñîëíöà
• ðàäèóñ ôîòîñôåðû
• ðàäèóñ ýëåêòðîíà
• ðàäóãà
• ðàäóæíàÿ îáîëî÷êà
• ðàçáåãàíèå ãàëàêòèê
• ðàçáåãàþùèåñÿ ãàëàêòèêè
• ðàçáèðàòü
• ðàçáðîñ
• ðàçáðîñ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé
• ðàçâåòâë¸ííàÿ ìîëíèÿ
• ðàçâ¸ðòêà
• ðàçâ¸ðòûâàòåëü
• ðàçâ¸ðòûâàòü
• ðàçâ¸ðòûâàþùåå óñòðîéñòâî
• ðàçâ¸ðòûâàþùèé ìåõàíèçì
• ðàçâ¸ðòûâàþùèé ýëåìåíò
• ðàçâèâàòü
• ðàçâèòàÿ ñïèðàëü
• ðàçâèòèå
• ðàçâèòèå âñïûøêè
• ðàçâèòèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñîëíå÷íîãî ïÿòíà
• ðàçâèòèå ñîëíå÷íûõ ïÿòåí
• ðàçâèòûé ïðîòóáåðàíåö
• ðàçãðóæàòü
• ðàçãðóæåííûé
• ðàçãðóæåííûé ïî ïåðèìåòðó
• ðàçãðóçêà
• ðàçãðóçî÷íàÿ ñèñòåìà
• ðàçãðóçî÷íîå óñòðîéñòâî
• ðàçãðóçî÷íûå ðû÷àãè
• ðàçãðóçî÷íûé ìåõàíèçì
• ðàçäâàèâàòü
• ðàçäâîåííîå èçîáðàæåíèå
• ðàçäâîåííûé
• ðàçäåë àñòðîíîìèè, èçó÷àþùèé äâîéíûå çâ¸çäû
• ðàçäåëåíèå
• ðàçäåëåíèå ÿäåð
• ðàçäåë¸ííûé êðóã
• ðàçäåëèòåëü ïîðÿäêîâ
• ðàçäåëüíî âûðîæäåííûé
• ðàçëè÷èå òîíîâ
• ðàçëè÷èìûé
• ðàçëè÷èòåëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
• ðàçëîæåíèå
• ðàçëîæåíèå Ôóðüå
• ðàçìàçàííàÿ ïîëîñà
• ðàçìàçûâàòüñÿ
• ðàçìåð
• ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ
• ðàçìåð èñòî÷íèêà
• ðàçìåðíîñòü
• ðàçìåð îðáèòû
• ðàçìåð òåëåñêîïà
• ðàçìåðû
• ðàçìåðû ãàëàêòèê
• ðàçìåðû Ãàëàêòèêè
• ðàçìûâàíèå
• ðàçìûâàòü
• ðàçìûòèå
• ðàçìûòîå èçîáðàæåíèå
• ðàçìûòûé
• ðàçíåñ¸ííûå àíòåííû
• ðàçíèöà âî âðåìåíè
• ðàçíîñòíàÿ ïîëîñà
• ðàçíîñòü
• ðàçíîñòü çâ¸çäíûõ âåëè÷èí
• ðàçíîñòü îïòè÷åñêèõ ïëîòíîñòåé
• ðàçíîñòü ïëîòíîñòåé
• ðàçíîñòü ôîêóñîâ
• ðàçíîñòü õîäà
• ðàçíîñòü öâåòà
• ðàçíîñòü øèðîò
• ðàçíîñòü ÿðêîñòåé
• ðàçîáùàòü
• ðàçðàáîòêà
• ðàçðåæåííàÿ àïåðòóðà
• ðàçðåøàåìûå èñòî÷íèêè
• ðàçðåøàòü
• ðàçðåøàòü íà çâ¸çäû
• ðàçðåøàþùàÿ ñèëà
• ðàçðåøàþùàÿ ñèëà èíñòðóìåíòà
• ðàçðåøàþùàÿ ñèëà òåëåñêîïà
•