Rambler's Top100Astronet    
  ïî òåêñòàì   ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì   â ãëîññàðèè   ïî ñàéòàì   ïåðåâîä   ïî êàòàëîãó
 

Àíãëî-Ðóññêî-Àíãëèéñêèé Àñòðîíîìè÷åñêèé Ñëîâàðü

  Òåðìèíû   |   Ôðàçû   |   Âåðòèêàëüíûé ñïèñîê Πñëîâàðå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ý | Þ | ß 


73 ôðàçû íà áóêâó "Z"

• Zeeliger's paradox
• Zeeman analyzer
• Zeeman components
• Zeeman components sum rule
• Zeeman effect
• Zeeman splitting
• Zeeman state
• Zeetman experiment
• Zeiss
• Zelenchukskaya observatory
• zenith
• zenithal
• zenithal attraction
• zenithal hourly rate
• zenithal magnitude
• zenithal prism
• zenithal refraction
• zenith angle
• zenith distance
• zenith-distance clamp
• zenith-distance screw
• zenith instrument
• zenith star
• zenith telescope
• zenith tube
• zero
• zero air-mass solar spectral irradiation curve
• zero branch
• Zerodur
• zero error
• zero-expansion glass
• zero gap
• zero gravity
• zero-gravity
• zero image shift focuser
• zero intensity
• zero level
• zero-lift trajectory
• zero line
• zero line gap
• zero magnitude
• zero of energy
• zero of galactic longitude
• zero order frequency
• zero point
• zero-point
• zero-point energy
• zero-point vibration
• zero power finder
• zero reading
• zero response
• zero-saturation color
• zero sunspot area
• zirconium
• zodiac
• zodiacal
• zodiacal cloud
• zodiacal constellations
• zodiacal dust
• zodiacal light
• zodiacal stars
• zonal aberration
• zonal structure
• zone
• zone catalogue
• zone of avoidance
• zone of obscuration of external galaxies
• zone time
• zoom
• Zurich classification
• Zurich system
• Zusatz stars
• Zwicky catalogÀñòðîíåò | Íàó÷íàÿ ñåòü | ÃÀÈØ ÌÃÓ | Ïîèñê ïî ÌÃÓ | Î ïðîåêòå | Àâòîðàì

Êîììåíòàðèè, âîïðîñû? Ïèøèòå: info@astronet.ru èëè ñþäà

Rambler's Top100 ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ