Rambler's Top100Astronet    
  ïî òåêñòàì   ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì   â ãëîññàðèè   ïî ñàéòàì   ïåðåâîä   ïî êàòàëîãó
 

Àíãëî-Ðóññêî-Àíãëèéñêèé Àñòðîíîìè÷åñêèé Ñëîâàðü

  Òåðìèíû   |   Ôðàçû   |   Âåðòèêàëüíûé ñïèñîê Πñëîâàðå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ý | Þ | ß 


70 ôðàç íà áóêâó "K"

• Kamiokande neutrino detector
• kanigen
• kanigen coated
• Kayser
• Kayser unit
• K-corona
• Keck telescopes
• Kellner eyepiece
• Kellner ocular
• Kellner's eyepiece
• kelvin
• Kelvin degree
• Kennedy Space Center
• Kepler ellipse
• Keplerian orbit
• Keplerian telescope
• Kepler's equation
• Kepler's first law
• Kepler's laws
• Kepler's second law
• Kepler's third law
• Kerr effect
• kilocycle per second
• kilo-electron-volt
• kilomegacycle per second
• kiloparsec
• kinematical relativity
• kinematical viscosity
• kinematic distance
• kinematic parallax
• kinematic relativity
• kinematic viscosity
• kinetic energy
• kinetic temperature
• King's furnace
• Kirchhoff-Planck law
• Kirchhoff's law
• Kirchhoff's laws
• Kirchhoff's principle
• Kirkwood gaps
• Kitt Peak observatory
• knife edge
• knife-edge
• knife-edge analysis
• knife-edge beam
• knife-edge focusing
• knife-edge pattern
• knife-edge photograph
• knife edge test
• knife-edge test
• knocked-on atom
• knock-on atom
• knock-on electron
• knot
• knowledge
• Kolmogorov spectrum
• Konig eyepiece
• Konkoly observatory
• Kottamia observatory
• K-radiation
• Krauss radio telescope
• Kronig selection rules
• krypton standard
• krypton wavelength standard
• K-series
• K-shell
• K star
• K-type star
• Kueyen
• Kutter telescopeÀñòðîíåò | Íàó÷íàÿ ñåòü | ÃÀÈØ ÌÃÓ | Ïîèñê ïî ÌÃÓ | Î ïðîåêòå | Àâòîðàì

Êîììåíòàðèè, âîïðîñû? Ïèøèòå: info@astronet.ru èëè ñþäà

Rambler's Top100 ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ