Rambler's Top100Astronet    
  īî ōåęņōāė   īî ęëū÷åâûė ņëîâāė   â ãëîņņāđčč   īî ņāéōāė   īåđåâîä   īî ęāōāëîãķ
 

Āíãëî-Đķņņęî-Āíãëčéņęčé Āņōđîíîėč÷åņęčé Ņëîâāđü

  Ōåđėčíû   |   Ôđāįû   |   Âåđōčęāëüíûé ņīčņîę Πņëîâāđå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
Ā | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Į | Č | É | Ę | Ë | Ė | Í | Î | Ī | Đ | Ņ | Ō | Ķ | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ų | Ũ | Ū | ß 


47 ôđāį íā áķęâķ "J"

• Jacobi polynomial
• jagged peak
• jalousie
• James Clerk Maxwell telescope
• jansky
• jaw
• jet
• Jet Propulsion Laboratory
• jet stream
• jet-stream
• jiggle photometer
• jitter
• jj-coupling
• jj-ņâ˙įü
• jl-coupling
• jl-ņâ˙įü
• Jodrell Bank
• Johnson-Morgan photometric system
• Johnson noise
• Johnson Space Center
• Josephson junction detector
• Journal of British Astronomical Association
• journey
• Jovian
• Jovian burst
• Jovian emission
• Jovian exosphere
• Jovian family
• Jovian ionosphere
• Jovian magnetic field
• Jovian radiation
• Jovian radio outburst
• joviocentric coordinates
• Julian calendar
• Julian date
• Julian day
• Julian period
• Julian year
• jump
• jump in brightness
• jumping electron
• jumping film
• jumping-film camera
• jumping plate
• jumping-plate camera
• Jupiter's family
• Jupiter's moons


Āņōđîíåō | Íāķ÷íā˙ ņåōü | ÃĀČØ ĖÃĶ | Īîčņę īî ĖÃĶ | Î īđîåęōå | Āâōîđāė

Ęîėėåíōāđčč, âîīđîņû? Īčøčōå: info@astronet.ru čëč ņūäā

Rambler's Top100 ßíäåęņ öčōčđîâāíč˙