Rambler's Top100Astronet    
  ïî òåêñòàì   ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì   â ãëîññàðèè   ïî ñàéòàì   ïåðåâîä   ïî êàòàëîãó
 

Àíãëî-Ðóññêî-Àíãëèéñêèé Àñòðîíîìè÷åñêèé Ñëîâàðü

  Òåðìèíû   |   Ôðàçû   |   Âåðòèêàëüíûé ñïèñîê Πñëîâàðå
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ý | Þ | ß 


47 ôðàç íà áóêâó "J"

• Jacobi polynomial
• jagged peak
• jalousie
• James Clerk Maxwell telescope
• jansky
• jaw
• jet
• Jet Propulsion Laboratory
• jet stream
• jet-stream
• jiggle photometer
• jitter
• jj-coupling
• jj-ñâÿçü
• jl-coupling
• jl-ñâÿçü
• Jodrell Bank
• Johnson-Morgan photometric system
• Johnson noise
• Johnson Space Center
• Josephson junction detector
• Journal of British Astronomical Association
• journey
• Jovian
• Jovian burst
• Jovian emission
• Jovian exosphere
• Jovian family
• Jovian ionosphere
• Jovian magnetic field
• Jovian radiation
• Jovian radio outburst
• joviocentric coordinates
• Julian calendar
• Julian date
• Julian day
• Julian period
• Julian year
• jump
• jump in brightness
• jumping electron
• jumping film
• jumping-film camera
• jumping plate
• jumping-plate camera
• Jupiter's family
• Jupiter's moons


Àñòðîíåò | Íàó÷íàÿ ñåòü | ÃÀÈØ ÌÃÓ | Ïîèñê ïî ÌÃÓ | Î ïðîåêòå | Àâòîðàì

Êîììåíòàðèè, âîïðîñû? Ïèøèòå: info@astronet.ru èëè ñþäà

Rambler's Top100 ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ